طراحی شیشه عطر و تاثیر آن بر قصد خرید در نوجوانان

طراحی زیباشناختی و کاربردی محصولات در سال های اخیر رونق گرفته است و امروزه بر قصد خرید و رفتار مصرف کنندگان تاثیر گذاشته است.عواملی وجود دارد که در کنار عطر بر قصد خرید عطر تأثیر می‌گذارد و عوامل دیگری مانند شکل بطری‌ها، بسته‌بندی و تبلیغات نیز بر آن تأثیر می‌گذارد.این مطالعه با هدف بررسی قصد خرید در نوجوانان انجام شده است.روش مورد استفاده در این مطالعه طرح پیش آزمایشی، مطالعه موردی تک شات بود.این مطالعه شامل 96 دانشجو در دانشکده روانشناسی دانشگاه سوماترا اوتارا بود.روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش، نمونه گیری هدفمند بود.داده ها با استفاده از آزمون نمونه زوجی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.نتایج نشان داد که بین قصد خرید بطری‌های عطر و طراحی عملکردی شیشه عطر تفاوت معناداری وجود دارد و نشان داد که طراحی زیبایی بطری‌های عطر بر قصد خرید تأثیر می‌گذارد.مفهوم مطالعه این است که به درک روش خرید عطر توسط نوجوانان بر اساس طرح بطری کمک می کند.

069A5127


زمان ارسال: ژوئن-10-2023